Pasrah Penganten

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Nuwun, Kepareng matur dhumateng sagung poro rawuh,
– Langkung rumiyin dhumateng ngarsanipun poro pinisepuh dalah poro sesepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur, soho ingkang dhahat kinabekten;
– Poro pangemban pangembating projo dalah satriyaning nagari minongko pandam – pandoming poro kawulo dasih, soho ingkang tansah tinulat sinudarsono;
– Dhumateng Keluargo calon besan Nuwun inggih panjenenganipun -Bp………………………… sekaliyan garwo, tuwin poro gotrah keluargo ingkang dhahat kinurmatan
– Sumrambah dhumateng sagung poro adi lenggah , lan poro rawuh kakung sumawono putri ingkang mboten saget kapiji-piji, ingkang tansah tinangsulan talining pasedhere-an.

Sumonggo kito tansah ngagungaken asmaning Pangeran , kanthi ngunjuaken pujo lan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Moho Agung ( Allah SWT ) ingkang sampun paring sakathahing kaberkahan, karohmatan lan kawilujengan dhumateng kito sedoyo, sa henggo ing dinten puniko kito saget pepanggihan , lan kulo sekeluargo saget sowan wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng tanpo manggih alangan setunggal punopo,

Saklajengipun , kulo kumowantun matur wonten ngarsanipun sagung poro rawauh, kepareng nigas kawuryan ndherek nepangaken inggih nami Kulo pun ‘ NDOYO “ minongko jejering sesulih saking aturipun kadang kulo taruno/adhi kulo, nuwun inggih bapak “ Sukirno sekaliyan garwo ‘ saking Ds. Briyan Kec. Ngombol Kab. Purworejo, dalah sedoyo brayat keluargo ingkang ndherek sowan wonten ing pahargyan mriki .

Ingkang sepisan, kulo sekeluargo ngaturaken silaturohmi soho salam taklim mugi katur dhumateng poro pinisepuh lan bapak / ibu calon besan, sumrambah dhumateng sagung poro rawuh sedoyo.

Kaping kalih , sowan kulo anamung badhe hamasrahaken Calon pinanganten kakung nun inggih Nak Mas “ …………….. “ kaleres putro pambajeng saking Bapak Sukirno , mugi keparengo Bapak………………………….. kersoho handhaupaken kaliyan ingkang Putri Kinasih ingkang sesilih Nak mas ayu ………………………………………

Kejawi saking puniko ugi nyuwun pangestu dhumateng poro pinisepuh lan sedoyo poro rawuh , mugi-mugi sak paripurnaning akad nikah, putro penganten kekalih tansah pikantuk kawilujengan tuwin karahayon, sahinggo anggenipun badhe lumampah wonten ing gesang bebrayan saget dadoso jodho ingkang langgeng, bagyo mulyo, tentrem gesangipun, wilujeng donyo lan aheratipun

Sa-derengipun kulo pungkasi, kulo minongko sesulih saking keluargo saking Purworejo, kepareng ndherek kintu dhumateng Bp. ……………………………. Sekaliyan ibu minggahipun dhumateng sedoyo pinisepuh, gegandhengan Plunan kulo Pun Nak …………, puniko tasih kagolong lare bodho, bebasan cubluk hambalilu kothong ing seserepan, pramilo sumonggo kepareng dipun paringono wewarah, sesuluh, pangertosan, tuwin seserepan, supados sa-mangke dadoso piyantun ingkang saget mikolehi, migunani lan murakabi tumpramping keluwargo, lan migunani tumraping bebrayan, sumrambah ing alam sesrawungan.

Mekaten ingkang saget kulo aturaken , Purwo Madyo Wasono, mbok menawi wonteng atur ingkang kirang tumoto, lan wonten kiranging trapsilo tuwin subosito , kulo tansah nyuwun agunging samudro pangaksami ingkang mawantu-wantu,
Billahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb , Nuwun