Sambutan Halal bi Halal

Assalamu’alaikum wr wb,

Kanthi linambaran sedyo tulusing manah sinartan lebdo luhuring budi, mugi-mugi karaharjan sarto katentreman tansah kajiwo kasaliro dhumateng kulo dalah panjenengan waradin sagung dumadi,  Nuwun  , mugi kapareng munjuk atur dhumateng sagung poro rawuh, langkung rumiyin dhumateng panjenenganipun :

Para sesepuh  dalah pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur, saha ingkang dhahat kinabekten;

Para pangemban pangembating praja dalah satriyaning nagari minangka pandam pepadhanging para kawula alit, lan minangka pandom panutaning poro kawulo dasih, sarto ingkang tansah tinuladha tinulat sinudarsana;

Bapak lurah Kaliurang dalah sedoyo staf lan  jajaranipun

Para tokoh agami, lan tokoh masyarakat

Bapak, ibu warga masyarakat Kelurahan Kaliurang ingkang kulo hormati, kulo tresnani, lan saagung poro rawuh ingkang tansah cinaket-ing manah.  

Langkung rumiyin  sumangga , tansah ngandhap ngasoraken manah tumuju keblating panembah, kanthi  ngaturaken pujo lan puji syukur  konjuk wonten ngarsanipun  Gusti ingkang maha Agung – ingkang sampun hambabar sakathahing karohmatan, kaberkahan, taufik, hidayah, sarto inayahipun ingkang hamawurahan,
satemah ing titi wanci dinten puniko – kito saget pepanggihan, nunggil papan, nunggil swasono , nunggil sedyo, lan nunggil karso, kanthi winantu ing kawilujengan, bagas kuwarasan tuwin  karahayon kalis saking sambikolo , lan  uwal saking rubedo,

Saklajengipun mugi linepatno saking deduko lan tinebihno saking saliring sesendhu, kulo marak mangarso cumantoko matur wonten ngarso panjenengan sami, ..

Inggih kulo hamung minongko sulih saliro saking pamengku gati ( tuan rumah ) wonten adicoro Silaturahmi lan halal bihalal  dinten Ri oyo Fitri warso 1435 H, ingkang giliranipun wonten dalemipun Kadang Kito nuwun inggih  Bp. Sri Niryadi Wonten ing Ds. Pucungkerep, ingkang kaleksanan  ing dinten puniko.

Minongko sulih saliro lan wakiling pamengku gati, mboten katalumpen kulo ngaturakan pambagyo rahayu wilujeng sugeng rawuh sugeng lenggah lan sugeng silaturahmi.  Lan ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpo pepindhan dumateng Bapak,ibu lan sedoyo brayat keluwargo ingkang sampun kepareng rawuh netepi saking ulemanipun ingkang hamengku gati.

Ewo semanten saking keluwargo mriki, saestu nyuwun pangapunten ingkan kathah, sakawit mboten saget angaturi pakurmatan ingkang sae ingkang dipun wastani Gupuh, lungguh, Suguh lan pangrengkuh.  Kanthi meniko sedoyo kalepatan lan kekirangan saking pamengku gati ( tuan rumah ) mboten namung kolo ingkang nyuwunaken agunging samudro pangaksami ingkang mawantu-wantu,

Saklajengipun jumbuh kaliyan pahargyan ingkang dipun tindakaken ing dinten puniko nuwun inggih adicoro silaturahmi sarto halal bihalal,  kanti meniko sumonggo sedoyo kalepatan lan kekhilafan ingkang sampun kito lampahi, mugiyo saget kalebur wonten ing dinten fitri puniko lan sumonggo sami sareng-sareng hambuko lembaran enggal.
       
Kanthi pangajab, mugi-mugi  kulo lan panjenengan sedoyo tansah dipun paringono pinardowo ing yuswo, cinaket ing rejeki tansah saget kasembadan sedoyo  ingkang dipun jongko.

Ingkang pungkasan kasuwun dhumaten sesepuh kito, Bp. Sutrisno mugi kapareng ing sakmangke paring sabdo tomo, paring pitedah lan paring wejangan, minongko  kangge sesuluh kito lan sedoyo keluwargo, supados saget tumindak lan gesang  kanti tumoto, saget hanggayuh raharjaning keluwargo ,  sarto  ngupadi kawilujengan wiwit saking ndonyo ngantos dumigi ing alam baqo.

Makaten ingkang saget kulo aturaken, purwo madyo wasono hambok menawi wonten cewet- cacating boso, galap gangsuling ukoro, sarto wonten kithaling tembang-tembung sarto kiranging toto trapsilo,  mboten namung kulo minongko wakil saking pamengku gati, nyuwun lumunturing sih samudro pangaksami ingkang mawantu-wantu.

Bilahittaufik wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr Wb