Sambutan Maulid Nabi [2]

ASSALAMUALAIKUM WR WB
MUQADIMAH ………………………………………………………………….

NUWUN KEPARENG MATUR DHUMATENG PANJENENGANIPUN :  

PARA SESEPUH DALAH PINISEPUH INGKANG SATUHU PANA ING PAMAWAS MIWAH LEBDA ING PITUTUR LUHUR, SAHA INGKANG DHAHAT KINABEKTEN ;
BAPAK KAPOLSEK SELOMERTO;
BAPAK DANRAMIL SELOMERTO;
KADES SINDUAGUNG DALAH PERANGKATIPUN;
PIMPINAN  LEMBAGA DESA DALAH SEDAYA ANGGOTANIPUN;
PARA ALIM. PARA ULAMA,  WABIL KHUSUS PANJENENGANIPUN  ALMUKAROM  BP.  KH. GUS MUAFIQ SAKING JOMBOR PRATAMA – SLEMAN – YOGYAKARTA  , INGKANG TANSAH KULA ANTU-ANTU MAUIDHOH KHASANAHIPUN ;
BAPAK, IBU, HADIRIN WAL HADIROT, MUSLIMIN WAL MUSLIMAT, LAN SEDAYA PARA RAWUH KAKUNG SUMAWANA PUTRI INGKANG TANSAH CINAKETING MANAH.

PUJI SYUKUR SUMANGGA TANSAH KITA KUNJUAKEN WONTEN NGARSA  DALEM ALLAH SWT, INGKANG SAMPUN PARING SAKATHAHING KABERKAHAN, KAROHMATAN, TAUFIK HIDAYAH SARTA INAYAHIPUN, SAHENGGA WONTEN ARI KALODHANGAN PUNIKA,.
KITA TASIH DIPUN PARINGI KAWILUJENGAN LAN MAPINTEN-PINTEN KENIKMATAN  SARTA  KESEMPATAN, LAN SAGET SARENG – SARENG NGESTRENI PRASTAWA WIGATI ” NUWUN INGGIH PENGETAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW ” MANGGEN WONTEN ING DSN KESENENG DS. SINDUAGUNG  KANHTI WINANTU ING KARAHARJAN,   RAHAYU WILUJENG, TANPA MANGGIH ALANGAN SETUNGGAL PUNAPA ;

SHOLAWAT SARTA SALAM MUGI KALIMPAHAKEN WONTEN PANGKUANIPUN KANJENG ROSUL PANUTAN KITA ’ NABI AGUNG MUHAMMAD SAW, INGKANG KITA ANTU-ANTU SYAWA’ATIPUN MBENJANG WONTENG ING  YAUMIL QIYAMAH ’ ALLOHUMA AMIN.

BAPAK, IBU, HADIRIN INGKANG KULA HORMATI;

ATAS NAMA PRIBADI LAN MINANGKA JEJERING PEMERINTAH KECAMATAN SELOMERTO, KULA NGATURAKEN RAOS BINGAH , RAOS SYUKUR INGKANG TANPA PEPINDAN, SARTA NDHEREK MANGAYUBAGYA DHUMATENG MASYARAKAT MUSLIM DSN KESENENG  , PANITIA, LAN SEDAYA  PIHAK,  INGKANG SAMPUN GUMREGAH, GUMREGUT, KANTHI GUYUP RUKUN NETEPI WAJIB DHARMANING  GESANG,  MINANGKA JEJERING MUSLIM KANTHI NINDAAKEN JEJIBAHAN SUCI PUNIKA ;

SALAJENGIPUN PERLU KULA ATURAKEN MAGEPOKAN KALIYAN ADICARA PENGETAN MAULID NABI WONEN ING DINTEN PUNIKA, KEPARENG KULA BADHE NDHEREK ATUR PIWELING :

BILIH PENGETAN MAULID NABI PUNIKA SETUNGGILING MOMEN INGKANG PENTING SARTA WIGATOS TUMRAPING UMAT ISLAM, KENGING PUNAPA ? AMARGI  KANJENG NABI MUHAMMAD SAW PUNIKA PEMIMPIN UMAT ISLAM SAINDHENGING NDONYA, KALEBET PIMPINANIPUN KITA SEDAYA;

BILIH KULA LAN PANJENENGAN  MINANGKA JEJERING UMAT ISLAM SUMANGGA SARENG-SARENG NULAT ANULADHA  DHUMATENG KARAKTERIPUN KANJENG NABI AGUNG MUHAMMAD SAW, INGKANG KADUNUNGAN SIFAT AKHLAQUL QARIMAH, USWATUN KHASANAH, ISTIKOMAH, KONAAH, AMANAH, LAN SIFAT TERPUJI SANES SANESIPUN ,

PRAMILA SUMANGGA SEDAYA SIFAT SIFAT INGKANG TERPUJI INGKANG DIPUN SANDANG DENING KANJENG NABI,  KITA TULADANI  LAN KITA AMALAKEN WONTEN ALAM SESRAWUNGAN,  SUPADOS KITA DADOS JEJERING TIANG ISLAM INGKANG MANFANGATI LAN MIGUNANI;

SUMANGGA SARENG-SARENG NINDAAKEN SYARIAT ISLAM KANTI SAESTU INGKANG SAMPUN DIPUN WARISAKEN DENING KANJENG NABI,  AWUJUD KITAB SUCI AL QUR’AN  LAN  HADIST IPUN , KANTHI NINDAAKEN LAN NGAMALAKEN RUKUN ISLAM LAN RUKUN IMAN KANTHI LERES, LURUS LAN IKHLAS, SUPADOS PIKANTUK RIDHA LAN KAWILUJENGAN GESANG WONTEN ING ALAM DONYA DUMUGI ING ALAM AKHIRAT MBENJANG ;

SUMANGGA SARENG-SARENG SAMI NINGKATAKEN RAOS KESATUAN DALAH PERSATUAN ANTAR UMAT BERAGAMA, SUPADOS KAWUJUD SETUNGGILING SWASANA INGKANG TENTREM, AYEM, GUYUP, RUKUN , BAKUH, KUKUH, LAN KAWUJUD SANTOSANING BEBRAYAN WONTEN ING LINGKUNGAN KEMASYARAKATAN ;

BAPAK, IBU KAUM MUSLIMIN/MUSLIMAT, HADIRIN WAL HADIROT INGKANG DIPUN MULYAAKEN ALLAH SWT

 WONTEN ING KALODHANGAN PUNIKA UGI KEPARENG BADHE KULA BIWARAKAKEN MAGEPOKAN KALIYAN BAB FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT ( FKDM )

BILIH KANTHI DHASAR  PERATURAN MENETERI DALAM NEGERI NOMOR; 12 TAHUN 2006 NGENGINGI BAB KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT, PRAMILA UPAYA KANGGE NJAGI PERSATUAN, KESATUAN, KERUKUNAN NASIONAL, LAN WETAHIPUN  NAGARI KESATUAN REPUBLIK INDONESIA    ( NKRI ),  LAN UGI KANGGE NGGAYUH WUJUDIPUN KATENTRAMAN, KETERTIBAN,. LAN  PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PERLU DIPUN SARANANI UPAYA-UPAYA KEWASPADAAN SECARA DINI, INGGIH PUNIKA KEPEKAAN, KESIAGAAN, SARTA  ANTISIPASI MASYARAKAT KANGGE NGADEPI SEDAYA POTENSI  SARTA INDIKASI TIMBULIPUN  BENCANA, KADOSDENE  BENCANA PERANG, BENCANA ALAM, LAN  BENCANA INGKANG WUJUD SANESIPUN  ;

WUJUDIPUN UPAYA UTAWI LANGKAH KANGGE    ANTISIPASI BAB  KASEBAT , MILA  PEMERINTAH SAMPUN MADEK-AKEN UTAWI MBENTUK SETUNGGILING LEMBAGA NUWUN INGGIH INGKANG DIPUN SEBAD ”  FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT    ( FKDM ) ” SARTA DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT ( WANHAT FKDM ), KAWIWITAN SAKING TATARAN  PROPINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, DUMUGI TATARAN  DESA/KELURAHAN,

LAN DERENG DANGU PUNIKA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  SAMPUN NINDAKKAKEN  ROAD SHOW WONTEN ING  WILAYAH KECAMATAN KANTHI NGAWONTENAKEN KEGIATAN SARASEHAN OPTIMALISASI FKDM DESA/KELURAHAN LAN  KECAMATAN ,  KALEBET UGI SAMPUN  KATINDAK-AKEN WONTEN ING KECAMATAN SELOMERTO.

GEGAYUTAN KALIYAN PUNIKA KULA  HANGAJAB DHUMATENG SEDAYA KOMPONEN MASYARAKAT SUPADOS TUMUT CAWE – CAWE LAN  NGATURAKEN PANYENGKUYUNG DHUMATEN FKDM  PUNIKA,  KANTHI CARA KOORDINASI, NDATA LAN NGATURAKEN PALAPORAN DHUMATENG  FKDM UGI APARAT SETEMPAT MBOK MENAWI SAKWANCI-WANCI WONTEN  POTENSI ANCAMAN, KEAMANAN, LAN GEJALA  BENCANA INGKANG NGANCAM KAWILUJENGAN TUMRAP KITA SAMI.

 PERLU KAWUNINGAN UGI BILIH KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PUNIKA MUJUDAKEN BAGIAN INTEGRAL SAKING KERUKUNAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA LAN BERNEGARA INGKANG MBOTEN SAGET DIPUN PISAHAKEN,  KANTHI PUNIKA KULA NGATURI PAMRAYOGI BILIH PERMENDAGRI NOMOR : 12 TAHUN 2006  NGENGINGI FKDM KASEBAT , MUGI KINARYA DADOS  PEDOMAN SARTA CEPENGAN TUMRAPING KITA SEDAYA  KANGGE MUJUDAKEN MASYARAKAT INGKANG GUYUB, RUKUN, BERSATU, SARTA GESANG KANTHI TENTREM.

UGI KEPARENG SEKILAS KULA ATUR PEMUT,  BILIH POTENSI KEJAHATAN WONTEN ING WEDAL-WEDAL PUNIKA SAWEG MARAK SANGET, KADOSDENE KEJAHATAN  CURANMOR, KEJAHATAN  PENCURIAN WONTEN LINGKUNGAN PERKANTORAN, LAN SANES-SANESIPUN. KANTHI PUNIKA SUMANGGA KITA SARENG-SARENG NINGKATAKEN KAWASPADAN LAN TANGGAP DARURAT DHUMATENG BAB-BAB INGKANG SEKINTEN BADHE DAMEL RUGINIPUN KITA SEDAYA.
  
BAPAK, IBU LAN SEDAYA PARA RAWUH INGKANG DHAHAT KINURMATAN;

INGKANG PUNGKASAN, SUMANGGA KITA  NDEDONGA, MUGI-MUGI KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA KAGOLONG UMAT ISLAM INGKANG BERKUALIAS, UMAT ISLAM INGKANG PURUN BERSYUKUR, LAN PINTER  MENSYIARKAN SYARIAT ISLAM WONTEN ING MADYANING BEBRAYAN,  SUPADOS KAWUJUD BAKUH PIKUKUHING AGAMI ISLAM NGANTOS DUMUGI AKHIR JAMAN.

SADERENGIPUN KULA PUNGKASI, SUMANGGA NGENINGKEN CIPTA SAWETAWIS KANTHI NDHEREK NGRAOSAKEN PRIHATOS DHUMATENG SANAK SEDHEREK KITA INGKANG NEMBE KATAMAN MUSIBAH WONTEN ING NAGARI KITA, ING ANTAWISIPAN BENCANA TANAH LONGSOR WONTEN TLATAH KARANG KOBAR BANJARNEGARA, BANJIR WONTEN ING JAKARTA, BANDUNG, ACEH LAN SANES SANESIPUN,

KASUSUL NEMBE KE MAWON BENCANA KEBAKARAN WONTEN ING PASAR INDUK WONOSOBO, PASAR KLEWER SOLO, LAN DERENG DANGU MENIKO  JATUHIPUN PESAWAT  AIR ASIA WONTEN ING SELAT KARIMATA,  MUGI-MUGI INGKANG NEMBE KATAMAN MUSIBAH,  TANSAH DIPUN PARINGANA  KETABAHAN LAN KEKIYATAN LAHIR BATIN. LAN KORBAN BENCANA INGKANG KAPUNDHUT / SEDA, TANSAH DIPUN PARINGI PANGAMPUNAN SEDAYA DOSA-DOSANIPUN,  DIPUN TAMPI AMALIPUN LAN DIPUN PAPANAKEN WONTEN ING SWARGANIPUN ALLAH SWT.  
MEKATEN, LAN CEKAP SEMANTEN INGKANG KULA ATURAKEN , MUGI – MUGI KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA KALEBET TIYANG ISLAM INGKANG PIKANTUK RAHMAT, LAN RIDHANIPUN ALLAH SWT. AMIN

KIRANG LANGKUNGIPUN NYUWUN PANGAPUNTEN

BILLAHITUAFIK WAL HIDAYAH WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.