Sambutan Tasyakuran Pondok Pesantren

SABDO PANGANDIKO CAMAT SUKOHARJO
WONTEN ING ADICORO KHAFLAH TASYAKUR LIL IKHTITAM
ING PONDOK PESANTEREN  SALAF
SABTU PAHING  , 22  JUNI 2013

ASSALAMUALAIKUM WR WB
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM ALHAMDULILLAHIROBBIL ’ALAMIN WASSOLATU WASSAALAMU ’ALA ASROFIL ANMBAYA’I WALMURSALIN WANGALA ALIHI WASOHBIHI AJMA’IN

NUWUN KEPARENG MATUR DHUMATENG PANJENENGANIPUN :  
PORO SESEPUH DALAH PINISEPUH INGKANG SATUHU PONO ING PAMAWAS MIWAH LEBDO ING PITUTUR LUHUR, SOHO INGKANG DHAHAT KINABEKTEN ;
JAJARAN MUSPIKA KECAMATAN SUKOHARJO ;
PORO ALIM PORO ULAMA, WABIL KHUSUS DHUMATENG PANJENENGANIPUN ALMUKAROM ” GUS WAFI MAIMUN ZUBAIR ”  SAKING SARANG KABUPATEN REMBANG ;
ALMUKAROM BP. KH ABDUL HALIM PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF TAWANGSARI DALAH PORO USTADZ, LAN USTADZAH SARTO  SEDOYO PENGURUSIPUN ;
KEPALA DESA DALAH LEMBAGA DESA   KRASAK SUMRAMBAH SEDOYO   JAJARANIPUN ;
BAPAK, IBU, HADIRIN WAL HADIROT, MUSLIMIN WAL MUSLIMAT, SEGENAP REMAJA SANTRI , ..
LAN SEDOYO PORO RAWUH KAKUNG SUMAWONO PUTRI INGKANG TANSAH CINAKETING MANAH.

 PUJI  SYUKUR SUMONGGO TANSAH KITO KUNJUAKEN WONTEN NGARSO DALEM ALLAH SWT, INGKANG SAMPUN PARING SAKATHAHING KABERKAHAN, KAROHMATAN, TAUFIK HIDAYAH SARTO INAYAHIPUN, SAHENGGO WONTEN ARI KALODHANGAN PUNIKO KITO TASIH DIPUN PARINGI KESEMPATAN LAN KESEHATAN , LAN SAGET SARENG-SARENG NGESTRENI PRASTOWO WIGATI INGKANG DIPUN GELAR WONTEN ING NDALU PUNIKO, ..NUNINGGIH  ADICORO ” KHAFLAH TASYAKUR LIL IKHTITAM  ” MAPAN WONTEN ING PONDOK PESANTREN SALAF TAWANGSARI  DESA KRASAK ,  KANTHI WINANTU SUKO RAHAYU, WILUJENG, TANPO MANGGIH ALANGAN SETUNGGAL PUNOPO ;

SHOLAWAT SARTO SALAM MUGI KALIMPAHAKEN WONTEN PANGKUANIPUN KANJENG ROSUL PANUTAN KITO ’ NABI    AGUNG MUHAMMAD SAW, INGKANG KITO ANTU-ANTU SYAWA’ATIPUN MBENJANG WONTENG ING  YAUMIL QIYAMAH ’ ALLOHUMA AMIN.

BAPAK, IBU, HADIRIN WAL HADIROT ROHIMAKULULLOH ;

MINONGKO JEJERING PEMERINTAH KECAMATAN SELOMERTO LAN ATAS NAMA PRIBADI , KULO NGATURAKEN RAOS BINGAH, RAOS SYUKUR INGKANG TANPO PEPINDAN, SARTO NDHEREK MANGAYUBAGYO DHUMATENG SEDAYA WARGA MASYARAKAT, ..

PANITIA LAN REMAJA SANTRI INGKANG SAMPUN GUMREGAH, GUMREGUT, KANTHI GUYUB RUKUN NETEPI WAJIB DHARMANING GESANG MINONGKO JEJERING MUSLIM KANTHI NINDAAKEN JEJIBAHAN SUCI PUNIKO ;

ADICORO INGKANG DIPUN GELAR WONTENAKEN ING NDALU  PUNIKO  KETINGAL GAYENG, REGENG, SEMARAK LAN KHITMAT KAWONTENANIPUN, SEDOYO KOLO WALU AWIT SAKING JURUNG PANYENGKUYUINGIPUN SAKING SEDOYO PIHAK LAN SEDOYO INGKANG KAWOGAN, ING PANGAJAB, MUGI-MUGI  KEGIATAN INGKANG MAGEPOKAN KALIAN  KEAGAMAAN PUNIKO TETEP DIPUN LESTANTUNAKEN, DIPUN GIATAKEN LAN DIPUN TINGKATAKEN ;

SAKLAJENGIPUN PERLU KULO ATURAKEN BILIH WONTEN ING KALODHANGAN PUNIKO,  KULO MBOTEN BADHE MATUR SECORO KATHAH, AWIT INTI PENGAOSAN SAMANGKE BADHE KABEBERAKEN DENINING PAMEDHAR SABDO, PANJENENGANIPUN  ” GUS WAFI MAIMUN ZUBAIR  ” SAKING REMBANG ”

KULO  NAMUNG NDHEREK  ATUR PIWELING :
1. BILIH KULO LAN PANJENENGAN  MINONGKO JEJERING UMAT ISLAM SUMONGGO SARENG-SARENG NULAT ANULODHO  DHUMATENG KARAKTERIPUN KANJENG NABI AGUNG MUHAMMAD SAW, INGKANG KADUDUNGAN SIFAT AKHLAQUL QARIMAH, ISTIKOMAH, KONAAH, AMANAH, LAN SIFAT TERPUJI SANES SANESIPUN , PRAMILO SUMONGGO SEDOYO SIFAT SIFAT INGKANG TERPUJI, ..INGKANG DIPUN SANDANG KANJENG NABI ,  KITO CONTO,  KITO TAULADANI LAN KITO AMALAKEN WONTEN ALAM SESRAWUNGAN  SUPADOS KITO DADOS JEJERING TIANG ISLAM INGKANG  MAFANGAT ;

2. SUMONGGO SARENG-SARENG NINDAAKEN SAYARIAT-SYARIAT ISLAM KANTI SAESTU,  INGKANG SAMPUN DIPUN WARISAKEN DENING KANJENG NABI AWUJUD KITAB AL QUR’AN LAN HADIST , KANTHI NINDAAKEN LAN NGAMALAKEN RUKUN ISLAM LAN RUKUN IMAN KANTHI LERES, LURUS LAN IKHLAS SUPADOS PIKANTUK RIDHO LAN KAWILUJENGAN GESANG WONTEN ING ALAM DONYO DUMUGI ING AKHIRAT MBENJANG ;

3. SUMONGGO SARENG-SARENG SAMI NINGKATAKEN RAOS KESATUAN DALAH PERSATUAN ANTAR UMAT BERAGAMA, SUPADOS KAWUJUD SETUNGGILING SWASONO INGKANG TENTREM, AYEM, GUYUB, RUKUN , BAKUH, KUKUH, LAN KAWUJUD SANTOSANING BEBRAYAN WONTEN ING LINGKUNGAN KEMASYARAKATAN ;

BAPAK, IBU KAUM MUSLIMIN/MUSLIMAT, HADIRIN WAL HADIROT INGKANG DIPUN MULYAAKEN ALLOH SWT ;

SAKLAJENGIPUN PERLU KULO ATURAKEN,  BILIH WONTEN ING WULAN ROJAB KAPENGKER  KITO  NEMBE  NINDAKKAKEN PENGETAN ISRO’ MI’ROJ,   PRAMILO KANTI SEMANGAT  ISRO” MI”ROJ, ..
SUMONGGO KITO TINDAAKEN SHOLAT GANGSAL WEKDAL KANTI TERTIB LAN TEKUN, AMARAGI SHOLAT MENIKO KEJAWI MUJUDAKEN KUWAJIBAN UMAT ISLAM, .UGI MUJUDAKEN SARONO KANGGE NGRESIKAKEN JIWO LAN ROHANI KITO, SHOLAT GANGSAL WEKDAL UGI KANGGE NGENDHALENI SEDOYO KEMUNGKARAN, LAN NGUPADI AMAL KESAENAN.TUMPRAPING KITO SEDOYO.

KANTHI SEMANGAT ISRO’ MI’ROJ PUNIKO, KAGEM JAJARAN APARATUR NAGARI,  UGI DIPUN TUNTUT SUPADOS SAGED DADOS PATULADAN  MASYARAKAT INGKANG  SAE , MAKARYO KANTHI  LERES, JUJUR, AMANAH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, LAN PROFESIONAL SARTO ANGGADAHI SIFAT KAWICAKSANAN,

HADIRIN WAL HADIROT ROHIMAKULULLOH :
MINONGKO JEJERING PEMERINTAH KECAMATAN SELOMERTO LAN ATAS NAMA PRIBADI, KULO NGATURAKEN AGUNGING PANUWUN INGKANG TANPO PEPINDHAN UTAMINIPUN  DHUMATENG  PORO KYAI, PORO ULAMA LAN PORO TOKOH AGAMI  , INGKANG SAMPUN PARING SAKATHAHING PAMBYIANTU DHUMATENG JAJARAN PEMERINTAH LAN UGI MASYARAKAT SAKWETAHIPUN , ARUPI SUMBANG SARAN, IGUH PRATIKEL, PIWUCAL, PANGGULOWENTAH, ILMU AGAMI, PITEDAH, PITUTUR LAN SANES SANESIPUN SAPERLU KANGGE TAMBAHING NGILMU SARTO KEMAJENGANING MASYARAKAT WONOSOBO INGKANG AGHAMIS,

MILO KANTHI  MENIKO  KA AJAB  MASYARAKAT WONTEN ING TLATAH SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO,  MUGI-MUGI SANGSOYO TAMBAH DEWASANIPUN LAN LANGKUNG PRATITIS ANGGENIPUN SAMI ANYIKAPI KAHANAN JAMAN WONTEN ING ERA GLOBALISASI LAN ERA REFORMASI ING JAMAN SAKMENIKO, AMPUN NGANTOS KITO TERRPROPFOKASI KALIAN PERKAWIS-PERKAWIS INGKANG  DAMEL SESAT LAN NJLOMPRONGAKEN TUMPRAPING KITO SEDOYO,  KOTO KEDAH SAMI WASPODO ING ANTAWISIPUN :
”    WASPODO KALIAN  ISLAM GARIS KERAS / ISLAM RADIKAL (  KALEBET EKA-EKI > BAHAYA LATEN )

WASPODO KALIAN YAYASAN NORSEMI GARUNG, INGKANG PANGIMING  – IMINGIPUN INGGIH MENIKO NGUPADI HARTA KARUN BUNG KARNO,  INGKANG SAMPUN MILAI KAPILUT INGGIH MENIKO SAKING KALANGAN PNS, KALEBET GURU LAN SANES-SANESIPUN, ..INGKANG SAMPUN MILAI KAPILUT ING ANTAWISIPUN ING TLATAH, KALIBAWANG, KALIKAJAR, SAPURAN LAN UGI LEKSONO , PRAMILO SUMONGGO WARGA SELOMERTO PERLU  NGATOS-ATAOS AMPUN NGANTOS TERPROFOKASI LAKIAN IMING-IMING MENIKO .

WASPODO KALIAN INVESTASI BODONG, INGKANG MOTIFIPUN BILIH PEMERINTAH WALANDI ( BELANDA) BADHE NGETINGALAKEN BALAS BUDI  KESAENAN KALIAN WARGA WONOSOBO, ..

NGAGEM SISTEM PENDATAAN ANGGOTA  KANTI NGEMPALAKEN FOTO KOPY KTP, WONDENE PANGIMING – IMINGIPUN INGGIH PUNIKO WARGA BADHE DIPUN PARINGI MODAL LAN BEBUNGAN SANESIPUN,

LAN UGI CONTO – CONTO INVESTASI BODONG SANESIPUN INGKANG KASUNYATANIPUN MBOTEN DAMEL UNTUNG KAPORO NAMUNG DAMEL RESAH LAN RUGINING MASYARAKAT, KADOSTO PT SS ( SINAR SEJAHTERA ) , BOWO JENGGOT, RAJAWALI LAN SANES – SANESIPUN, INTINIPUN SUMONGGO KITO SEDOYO KEDAH WASPODO, AMPUN NGANTOS KABLUSUK WONTEN ING JURANG KANISTHAN.

MLIGINIPUN DHUMATENG  PORO ANEM, LAN PORO REMAJA SANTRI INGKANG NEMBE NINDAAKEN KHOTMIL QUR’AN ( KATAMAN AL QUR’AN ) MENOPODENE HAFALAN AL QUR’AN , KULO ATAS NAMI PEMERINTAH KECAMATAN SELOMERTO NGATURAKEN RAOS  BINGAH LAN SYUKUR , NDHEREK NYENGKUYUNG, NDHEREK REMEN, NGATURAKEN APRESIASI ( PENGHARGAAN) INGKANG SAINGGIL INGGILIPUN , MUGI-MUGI PANJENENGAN SEDOYO KAGOLONG DADOS PENERUS BANGSA PINUNJUL , INGKANG AKHIR TEMBENIPUN  DADOS SOKO GURUNING NAGARI, DADOS PENDEKAR BANGSA, LAN DADOS PEMBELA SUCINING AGAMI.

KULO UGI NDHEREK CAOS PIWELING DHUMATENG PORO REMAJA SANTRI WONTEN ING PONDOK PESANTREN MRIKI , ..

BILIH KANTHI KHAFLAH  ( HAFAL ) AL QURAN PUNIKO , AMPUN NGANTOS LAJENG NGGADHAHI RAOS BANGGA DIRI MENOPO MALIH  SOMBONG, AMARAGI PANJENENGAN TASIH PERLU SANGET NGUPADI ( PADOS ) ILMU LAN SINAU MALIH KANTI TEMEN SARTO TEKUN, MLIGINIPUN SINAU SEDOYO MAKNA INGKANG TERKANDUNG WONTEN ING AYAT SUCI AL QURANUL QARIM, SYUKUR BAGE SAGET NGAMALAKEN SADAYANIPUN ;

KULO UGI CAOS PEMUT DHUMATENG PORO RAMEJA SANTRI , BILIH PANJENENGAN KEDAH NGATURAKEN RAOS SUKUR LAN PANUWUN INGKANG AGENG DHUMATENG PENGASUH PONDOK PESANTREN MRIKI, PORO GURU NGAJI, PORO USTADZ LAN USTADZAHIPUN  KALEBET PORO PENGURUSIPUN , AMARGI KAPINTERAN PANJENENGAN SEDOYO MENIKO WAU, AWIT SAKING JASA-JASA GURU NGAJINIPUN INGKANG SAMPUN PARING NGILMU LAN PIWUCAL DHUMATENG PANJENENGAN SEDOYO;

INGKANG PUNGKASAN, KULO NDHEREK NDEDONGO, MUGI-MUGIO PANJENENGAN SEDOYO KAGOLONG UMAT ISLAM INGKANG BERK,UALIAS, UMAT ISLAM INGKANG PURUN BERSYUKUR, LAN PINTER MENSYIARKAN SYARIAT ISLAM WONTEN ING MADYANING MASYARAKAT BEBRAYAN,  LAN MUGI MUGI ADIK-ADIK  SEDOYO DADOS PENEGAK AGAMI  ISLAM  MINONGKO SUMBER AQIDAH ( KEYAKINAN HAKIKI ) INGKANG MBOTEN SAGET DIPUN PENGARUHI SINTEN KEMAWON LAN KANTHI DALIH MENOPO KEMAWON ;

MEKATEN, LAN CEKAP SEMANTEN INGKANG KULO ATURAKEN , MUGI – MUGI KOLO LAN PANJENENGAN SEDOYO KAGOLONG TIYANG-TIYANG ISLAM INGKANG PIKANTUK RAHMAT, LAN RIDHANIPUN ALLAH SWT.

KIRANG LANGKUNGIPUN NYUWUN PANGAPUNTEN
BILLAHITUAFIK WAL HIDAYAH, WASSALAMU’ALAIKUM WR WB