Sambutan Tasyakuran

Assalamu’alaikum wr wb,
Kanthi linambaran sedyo tulusing manah sinartan lebdo luhuriung budi, mugi-mugi saliring gati purwo, madya, wasono tansah lulus manggih raharja, sepen saking sambikolo, tansah  pikantuk payunging  yuwono.
Nuwun  , mugi kapareng munjuk atur dhumateng sagung poro rawuh, , langkung rumiyin dhumateng panjenenganipun :

Para sesepuh  dalah pinisepuh ingkang hanggung hanggegulang dhumateng reh darmaning kautamen saha ingkang dhahat kinabekten;
Poro pangemban pangembating projo  ,   kinariyo pandom, pandom, keblat, sarto panutaning  poro kawulo dasih,  ingkang satuhu tinulat sinudarsono;
Poro alim poro ulama, wabil khusus dhumateng panjenenganipun, Almukarom Bp. ……………………………………………………………………………………………….
Sagung para rawuh kakung sumawana putri, ingkang tansah  kaluberan robing samudro ywono basuki saha ingkang tansah tinangsulan talining pasedherekan;

Langkung rumiyin  sumonggo , tansah ngandhap ngasoraken manah tumuju keblating panembah, kanthi ngunjukaken pujo hastowo – tuwin puji hastuti, puji syukur  konjuk wonten ngarsanipun  Gusti ingkang maha Agung – ingkang sampun hambabar sakathahing karohmatan, kaberkahan, taufik, hidayah, sarto inayahipun ingkang hamawurahan,
Satemah ing titi wanci dinten punuiko – kito saget pepanggihan, nunggil papan, nunggil swasono , nunggil sedyo, lan nunggil karso, kanthi winantu ing kawilujengan, bagas kuwarasan lan karahayon kalis saking sambikolo , lan  uwal saking rubedo,
Kanthi sesarengan hangestreni lumampahing adicoro “
Tasyakuran, dhaup ipun

………………………………………………………………………………………………………………….

Kaliyan
……………………………………………………………………………………………………………………

Dinten Jum’at Kliwon, 13 September 2013
Mapan wonten ing Rumah Makan sari Rasa Wonosobo

Sagung poro rawuh  , sak lajengipun mugi kapareng kula badhe ngaturaken urut sarto reroncening adicoro ingkang badhe lumampah ing sak mangke , nun inggih ingkang badhe  kasebat makaten :

1. Pambuko
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Panutup