Sambutan Ambal Warsa

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
SALAM KARAHARJAN KAGEM KITA SEDAYA

NUWUN, INGKANG SATUHU KINURMATAN PANJENENGANIPUN:

PARA SESEPUH DALAH PINISEPUH INGKANG SATUHU PANA ING PAMAWAS MIWAH LEBDA ING PITUTUR LUHUR;
IBU WAKIL BUPATI SUKOHARJO;
PANGARASTAMA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO DALAH PARA JAJARAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  DAERAH;
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKDA DALAH STAF AHLI BUPATI;
PARA MANTAN BUPATI, MANTAN WAKIL BUPATI, DALAH PARA MANTAN PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO MINANGKA TAMU KINORMAT;
PARA PANGEMBAN PANGEMBATING PRAJA DALAH SATRIYANING NAGARI MINANGKA PANDAM PANDOMING PARA KAWULA DASIH;
CAMAT DALAH MUSPIKA SE-KABUPATEN SUKOHARJO;
PANGARSA BUMN/BUMD SE-KABUPATEN SUKOHARJO;
PANGARSATAMA TP. PKK, PANGARSATAMA GOW, PANGARSATAMA DHARMA WANITA PERSATUAN ,
DALAH PARA PANGARSA ORGANISASI WANITA  SE-KABUPATEN SUKOHARJO;
PANGARSA ORMAS SE-KABUPATEN SUKOHARJO;
PIHAK SPONSOR INGKANG PARING PANYENGKUYUNG PENGETAN AMBAL WARSA SUKOHARJO;
SENIMAN, BUDAYAWAN, SEJARAWAN, SAGUNG PARA RAWUH KAKUNG SUMAWANA PUTRI, INGKANG WINANTU SAGUNGING PAKURMATAN.

SUMANGGA TANSAH NGUNJUK-AKEN PUJA LAN PUJI SYUKUR, WONTEN SAHANDHAP PEPADANING GUSTI INGKANG MAHA AGUNG, ALLAH SWT, INGKANG SAMPUN KAPARENG PARING KEKIYATAN TUWIN KAWILUJENGAN INGKANG HAMAWURAHAN,

SATEMAH PANJENENGAN SADAYA DALASAN KULA, SAGED KEMPAL MANUNGGAL, NUNGGIL PAPAN LAN NUNGGIL SWASANA, KANTHI WILUJENG, LULUS RAHARJA, TEBIH SAKING SAMBIKALA LAN UWEAL SAKING RUBEDA.
MINANGKA JEJERING PRIBADHI LAN PAMARINTAH KABUPATEN SUKOHARJO, KULA NGATUR-AKEN RAOS BINGAH SARTA RAOS SYUKUR INGKANG TANPA PEPINDHAN, AMARGI SAGET PEPANGGIHAN KALIYAN SAGUNG PARA RAWUH, SESARENGAN HANGESTRENI LUMAMPAHING PRASTAWA GATI, NUN INGGIH  “UPACARA PENGETAN DINTEN AMBAL WARSA INGKANG KAPING SATUS WOLUNG DASA SONGO KABUPATEN SUKOHARJO”, WARSA KALIH EWU SEKAWAN WELAS, INGKANG KALEKSANAN WONTEN ING DINTEN PUNIKA.

PANYENGKUYUNG SARTA JUMURUNG, TANSAH KULA ATURAKEN DHUMATENG SEDAYA INGKANG KAWOGAN, SAE PUNIKA SAKING KADANG PANITIA PANAWUNG KRIDHA,   PARA PANGEMBAN-PANGEMBATING PRAJA,
WIWIT SAKING TATARAN KABUPATEN, KECAMATAN, DUMUGI DESA UTAWI KELURAHAN, SAKING PIHAK SWASTA, BUMN/BUMD, LAN SEDAYA WARGA MASYARAKAT SUKOHARJO SAKWETAH-IPUN, INGKANG SAMPUN NGETINGAL-AKEN DHARMANING BEBRAYAN, INGKANG AWUJUD IGUH PRATIKEL, BAU SUKU, SUMBANG SURUNG PANEMU LAN SANES-SANES-IPUN.

PERLU KAWUNINGAN BILIH PRASTAWA GATI INGKANG DIPUN ADANI ING SABEN WARSA PUNIKA SAYEKTOS KAGUNGAN-IPUN SEDAYA WARGA MASYARAKAT SUKOHARJO SAKWETAH-IPUN, MILA SUMANGGA PRASTAWA INGKANG NGEMU SURAOS INGKANG LEBET, NGEMOT FILOSOFI INGKANG SAE, SARTA NGANDHUT JATIDIRINING KABUDAYAN INGKANG ADI LUHUNG PUNIKA, SUMANGGA SESARENGAN KITA URI-URI LAN KITA PERSUDI, SARTA SESARENGAN HAMBUDIDAYA,  TUMUT HANDHUDUK – HANDHUDHAH SAHA HANG-REMBAKA-AKEN,
ING PANGAJAP SAGUNG MASYARAKAT SUKOHARJO SAGED MANGERTOSI WONTEN-IPUN TETILARAN KABUDAYAN INGKANG ADI LUHUNG INGKANG MBOTEN KAWON KALIYAN BUDAYA MANCA NAGARI.

PRAMILA TUHU TREP SANGET BILIH ADICARA INGKANG DIPUN TINDAK-AKEN ING DINTEN PUNIKA, MINANGKA WUJUD RAOS SYUKUR KITA DHUMATENG ALLAH SWT, INGKANG SAMPUN PARING MAPINTEN-PINTEN KANUGRAHAN DHUMATENG KITA SAMI.

BAPAK, IBU LAN SAGUNG PARA RAWUH INGKANG WINANTU SUKA BASUKI;

KEJAWI SAKING PUNIKA, PERLU KAWUNINGAN BILIH TEMA PENGETAN DINTEN AMBAL WARSA KABUPATEN SUKOHARJO WARSA KALIH EWU SEKAWAN WELAS INGGIH PUNIKA ” PELESTARIAN NILAI BUDAYA…..
MENUJU KOTA INVESTASI, KOTA WISATA, KOTA ADIPURA DAN KOTA BUNGA ”, JUMBUH KALIYAN KAWONTENAN TLATAH KABUPATEN SUKOHARJO INGKANG MUJUD-AKEN SETUNGGALING WILAYAH INGKANG ANGGADHAHI MAPINTEN-PINTEN TRASISI BUDAYA, SARTA POTENSI DAERAH INGKANG PINUNJUL.

PRAMILA SUMANGGA,  SEDAYA POTENSI UNGGULAN  LAN SAKATHAHING TRADISI BUDAYA WONTEN ING KABUPATEN SUKOHARJO PUNIKA, PERLU SANGET DIPUN KANTHENI JURUNG PANYENGKUYUNGIPUN  SAKING SEDAYA PIHAK,

EWODENE PENYENGKUYUNG PUNIKA MBOTEN CEKAP KENDEL WONTEN ANGEN-ANGEN KEMAWON, NANGING PERLU DIPUN WUJUDAKEN KANTI SAESTU, DIPUN LANDESI NIAT INGKANG LUHUR, TEKAT INGKANG GEMBLENG, LAN JIWA SEMANGAT INGKANG KIYAT.

GEGAYUTAN KALIYAN BAB MENIKA, KEPARENG  KULA NDHEREK ASUNG PIWELING DUMATENG PARA PUNGGAWA PRAJA, PARA PANGEMBAN-PANGEMBATING  PRAJA, NAYAKA PRAJA,  LAN SAGUNG MASYARAKAT, SUMANGGA SESARENGAN HAMEMANGUN SUKOHARJO, MAJENG-AKEN SUKOHARJO, SUPADOS SUKOHARJO TETEPA KUNCARA LAN RAHARJA.

WONTEN ING ADICARA PUNIKA UGI KULA NDHEREK ASUNG PIWELING LAN KINTU ATUR, MLIGINIPUN  DHUMATENG  JAJARAN BIROKRARI PAMARINTAHAN, JAJARAN ORGANISASI LAN KELEMBAGAAN, TUWIN SAGUNG MASYARAKAT SAKWETAH-IPUN,  SUMANGGA SESARENGAN SAMI SAMAT-SINAMADAN, DAYA-DINAYAN, GUYUP-RUKUN, CANCUT-TALIWANDA  SARTA HAMBUDIDAYA KANTI HAMEMANGUN KABUPATEN SUKOHARJO,
SUPADOS SAGET KAWUJUD SETUNGGILING TLATAH KABUPATEN INGKANG DIPUN KOCAPAKEN “ PANJANG PUNJUNG PASIR WUKIR GEMAH RIPAH LOH JINAWI KERTA TATA LAN RAHARJA “.

GEGAYUTAN KALIYAN KABUPATEN SUKOHARJO DIPUN JULUKI KITHO ADIPURA, MASYARAKAT KEDAH ANGGADAHI RAOS MONGKOG, AMARGI SAMPUN MARAMBAH KAPING WOLU,  KAPURWAKAN WARSA KALIH EWU PITU, KABUPATEN SUKOHARJO PIKANTUK KANUGRAHAN SAKING PAMARINTAH PUSAT ARUPI PIALA ADIPURA, AWIT KASILING PRESTASI KATAGORI KOTA KECIL TERBERSIH.

PRAMILA SUMANGGA DIPUN BUKTEK-AKEN KANTHI SAESTU. SARTA SESARENGAN HANJAGI RESIKING KITHO, ENDAHING KITHO SARTA ASRINING LINGKUNGAN.

KANTHI KITA NINGKATAKEN KEBERSIHAN LINGKUNGAN SARTA SEMANGAT KRIDHANING KARYA, INSYA ALLAH BADHE KAWUJUD MAKMURING WARGA MASYARAKAT SUKOHARJO SAKWETAHIPUN, JUMBUH INGKANG GINAYUH, SEMBADA INGKANG SINEDYA, RAHAYU INGKANG TANSAH TINEMU, SARTA SAGET KABABAR JATINING NUGRAHA.

SAGUNG PARA RAWUH INGKANG SATUHU MINULYA ING BUDI;

SAKDERENGIPUN KULA PUNGKASI, KULA PRIBADI LAN MINANGKA JEJERING PAMARINTAH KABUPATEN SUKOHARJO, MBOTEN KATALUMPEN HANGATURAKEN SUGENG  NINDAK-AKEN JEJIBAHAN SUCI IBADAH  SIYAM WONTEN ING WULAN RAMADHAN WARSA SEWU SEKAWAN ATUS…

TIGANG DASA GANGSAL HIJRIYAH MLIGINIPUN KAGEM  SEDAYA UMAT MUSLIM ,  MUGI-MUGI ALLAH SWT TANSAH PARING HIDAYAH, SARTA RIDHO HANAMPI IBADAH KULA LAN PANJENENGAN  SEDAYA.   

LAN MUGI-MUGI MOMENTUM PUNIKA DADOSA DAYA SEMANGAT TUMRAPING SEDAYA WARGA MASYARAKAT,  ANGGENIPUN SAMI NINDAAKEN SEDAYA PAKARTI LAN TUMINDAK INGKANG POSITIF SARTA SELEKTIF  ANGGENIPUN SAMI HANINGALI KAWONTENAN ING JAMAN GLOBAL PUNIKA.

MEKATEN, MUGI GUSTI INGKANG MAHA KUWAOS TANSAH PARING PANGAYOMAN SARTA TUNTUNAN DHATENG PANJENENGAN DALASAN KULA WARADIN SAGUNG DUMADI.

MINANGKA PUNGKASANING ATUR, MUGI KANTI PENGETAN  AMBAL  WARSA KABUPATEN SUKOHARJO KAPING SATOS WOLUNG DASA SANGA WARSA KALIH EWU SEKAWAN WELAS PUNIKA, SAGED DADOS SESULUH KITA KANGGE  NGELESTATUN-AKEN KABUDAYAN INGKANG ADI LUHUNG,  SARTA  KANGGE MUJUD-AKEN PEMBANGUNAN SUKOHARJO INGKANG LANGKUNG MAJENG LAN  HANGREMBAKA. AMIN-AMIN-AMIN YA ROBBAL ‘ALAMIIN. NUWUN

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.