Sambutan Apel Pagi

[Salam dan Mukoddimah]

NUWUN,   INGKANG  SATUHU KINURMATAN PANJENENGAN IPUN:

BAPAK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO;
PARA ASISTEN SEKDA, STAF AHLI BUPATI,  SAHA PARA PANGARSA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO;
BAPAK, IBU LAN SAGUNG PARA PANYARTA APEL  INGKANG SATUHU CINAKET- ING MANAH;

LANGKUNG RUMIYIN SUMANGGA TANSAH NGUNJUK-AKEN PUJA LAN PUJI SYUKUR WONTEN SAHANDHAP PEPADANING GUSTI INGKANG MAHA AGUNG – ALLAH SWT,  INGKANG SAMPUN KAPARENG PARING SAKATHAHING KABERKAHAN, KAROHMATAN, KEKIYATAN, TUWIN KAWILUJENGAN INGKANG HA-MAWURAHAN.

SATEMAH PENJENENGAN SEDAYA DALASAN KULA, SAGET KEMPAL MANUNGGAL, NUNGGIL PAPAN LAN NUNGGIL SWASANA, KANTHI WILUJENG, LULUS RAHARJA, TEBIH SAKING SAMBIKALA.

MINANGKA PRIBADHI LAN MINANGKA JEJERING PAMARINTAH KABUPATEN WONOSOBO, KULA NGATURAKEN RAOS BINGAH SARTA RAOS SYUKUR INGKANG TANPA PEPINDHAN DHUMATENG SEDAYA ANGGOTA PNS WONTEN ING  LINGKUNGAN KABUPATEN WONOSOBO, INGKANG SAMPUN NETEPI WAJIB NINDAKAKEN APEL ENJANG, INGKANG KA-TINDAK-AKEN WONTEN ING DINTEN PUNIKA.

KULA SUWUN DHUMATENG SEDAYA JAJARAN PNS WONTEN ING TLATAH KABUPATEN WONOSOBO, SAGET NYEPENG PRINSIP LAN SAGET NINDAK-AKEN 9 ( SANGA ) JALUR DISIPIL KEPEGAWAIAN KANGGE MUJUDAKEN LANCARIPUN SISTEM PAMARINTAHAN, PELAYANAN, SARTA PEMBANGUNAN INGKANG KITA TINDAK-AKEN.

UGI DHUMATENG SEDAYA PANGARSA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, KULA HANGGADHAHI PANGAJAB, MUGI-MUGI PANJENENGAN SAGET PARING PITEDAH SARTA SESULUH LAN PATULADHAN  DHUMATENG SEDAYA KARYAWAN/KARYAWATI WONTEN ING LINGKUNGANIPUN PIYAMBAK-PIYAMBAK , SUPADOS PARA STAFIPUN SAGET NINDAK-AKEN KEDISIPLINAN INGKANG SALANGKUNG OPTIMAL;

AMARGI TANPA DIPUN  PARINGI PATULADHAN, PITEDAH, SESULUH INGKANG SAE, PEPUNTONIPUN BUDAYA KINERJA  PARA PNS WONTEN ING LINGKUNGAN  PAMARINTAHAN MBOTEN BADHE ANGGADHAHI ARAH SARTA TUJUWAN, KEPLASIPUN KASILING KINERJA MBOTEN MAKSIMAL.

BAPAK/IBU, SAHA PARA PANYARTA APEL INGKANG SATUHU KINURMATAN;

 SUMANGGA KITA SESARENGAN NINDAK-AKEN KINERJA INGKANG EFEKTIF, EFESIEN, TEPAT WEKDAL  LAN TEPAT MUTU,  UGI SUMANGGA DIPUN PAKULINA-AKEN KOMUNIKASI  SARTA KOORDINASI    INGKANG SAE
ANTAR LEMBAGA,  KARANA KANTHI CARA MAKATEN SAMANGKE KINERJA PNS WONTEN ING,…
SISTEM PAMARINTAHAN SAGET LANGKUNG KAPABEL LAN PROFESIONAL.

WONTENG KALODHANGAN PUNIKA, KAPARENG  KULA BADHE NGATURAKEN SETUNGGILING BAB INGKANG WIGATOS,  INGGIH PUNIKA :
.
 JUMBUH KALIYAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 ( SELANGKUNG ) WARSA 2009 ( KALIH EWU SANGA )  LAN UGI NGUGEMI AMANAT  SAKING KELEMBAGAAN OMBUDSMAN.

KANTHI DHASAR PUNIKA,  KULA NGAJAB DHUMENG SEDAYA JAJARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAN SEDAYA JAJARAN LEMBAGA PAMARINTAHAN,  KALEBET KITA SEDAYA MINANGKA  APARATUR NAGARI LAN ABDI MASYARAKAT SUPADOS SAMI NINGKATAKEN PELAYANAN  PUBLIK,  UTAMINIPUN NINGKATAKEN PELAYANAN DHUMATENG MASYARAKAT, SAE PUNIKA SAKING SEGI KWANTITAS LAN UGI KWALITAS PELAYANANIPUN.

SAGUNG PARA RAWUH LAN SEDAYA PANYARTA APEL INGKANG WINANTU SUKA RAHAYU;

 MAKATEN INGKANG SAGET KULA ATURAKEN, ING MANGAJAB MUGI-MUGI SEDAYA PAKARYAN  INGKANG NEMBE LAN BADHE KITA TINDAK-AKEN WONTEN ING KEGIYATAN PAMARINTAHAN PUNIKA,  SAGET NUWUHAKEN KASIL INGKANG OPTIMAL, MANFA’AT, SARTA WONTEN GUNA PAEDAHIPUN, TUMUJU MASYARAKAT WONOSOBO INGKANG LANGKUNG ADIL, MAKMUR LAN SEJAHTERA.

KIRANG LAN LANGKUNGIPUN NYUWUN AGUNGING PANGAKSAMA

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.