Sambutan Khaul

ASSALAMUALAIKUM   WR WB
SALAM KARAHARJAN KAGEM KITA SEDAYA

NUWUN INGKANG SATUHU KINURMATAN PANJENENGANIPUN :
PARA SESEPUH DALAH PINISEPUH INGKANG SATUHU PANA ING PAMAWAS MIWAH LEBDA ING PITUTUR LUHUR SAHA INGKANG DAHAT KINABEKTEN;
BAPAK KAPOLSEK GARUNG;
BAPAK DANRAMIL GARUNG;
AL MUKAROMIN PARA ALIM PARA ULAMA WABIL KHUSUS PANJENENGANIPUN BP. K.H. NUR HIDAYATULLAH,  SAKING MANGGISAN MOJOTENGAH INGKANG TANSAH KITA AJENG-AJENG MAUIDHOH HASANAHIPUN;
KEPALA DESA KALIERANG DALAH JAJARAN  PERANGKAT LAN LEMBAGA DESANIPUN;
BAPAK, IBU, HADIRIN WAL HADIROT, MUSLIMIN WAL MUSLIMAT, LAN SEDAYA PARA RAWUH KAKUNG SUMAWANA PUTRI INGKANG TANSAH CINAKETING MANAH.

LANGKUNG RUMIYIN SUMANGGA  TANSAH NGUNJUK-KAKEN PUJA LAN PUJI SYUKUR WONTEN NGARSA DALEM ALLAH SWT, INGKANG SAMPUN HANGLUBERAKEN SAKHATAHING KABERKAHAN, KAROHMATAN,  TAUFIK, HIDAYAH LAN INAYAHIPUN DHUMATENG KITA SEDAYA. SAHENGGA WONTEN ING TITI WANCI DINTEN PUNIKA KITA SAGET KEMPAL MANUNGGAL, NUNGGIL PAPAN,  LAN NUNGGIL SWASANA,  KANTI WINANTU ING KAWULUJENGAN, KARAHAYON  SARTA KARAHARJAN,  TANPA MANGGIH PAMBENGAN SETUNGGIL PUNAPA,

SHOLAWAT LAN SALAM MUGI TANSAH KALIMPAHAKEN WONTEN PANGKUANIPUN GUSTI PANUTIAN KITA NABI MUHAMMAD SAW INGKANG TANSAH KITA ANTU-ANTU SYAFA’ATIPUN MENJANG WONTEN ING YAUMIL QIYAMAH, ALLOHUMA AMIN.

BAPAK,IBU INGKANG KULA HORMATI ;

KULA PRIBADI, KELUARGA LAN MINANGKA JEJERING PEMERINTAH KECAMATAN GARUNG , MBOTEN KATALUMPEN KULA NGATURAKEN TAQOBALLALLAHU MINNA WA MINKUM, TAQOBAL YAA KARIIM , MINAL AIDIN WAL FAIDZIN.

NYUWUN AGUNGING PANGAPUNTEN AWIT SEDAYA LEPAT LAN KLENTUNING PATRAP, PAKARTI, PANGUCAP SARTA TUMINDAK INGKANG KASENGAJA UTAWI INGKANG MBOTEN KASENGAJA,  MUGI-MUGI MOMENTUM UTAWI KEGIATAN INGKANG KATINDAK-AKEN WONTEN ING DINTEN PUNIKA MUJUDAKEN STUNGGILING MOMEN INGKANG POSITIF, INGKANG BADHE MBETA BERKAH DHUMATENG KITA SEDAYA;

SUMANGGA ADICARA SILATURAHMI PUNIKA KITA DADOSAKEN SETUNGGILING PAKULINAN INGKANG TEMTUNIPUN MBOTEN KEDAH WONTEN ING ..
WULAN SYAWAL KEMAWON,  ANANGING SILATURAHMI PUNIKA SEYEKTOSIPUN SAGET DIPUN TINDAKAKEN  ING SADHENGAH WEDAL.

EWODENE ADICARA HALAL BIHALAL INGKANG DIPUN TINDAK-AKEN MLIGINIPUN WONTEN ING WULAN SYAWAL, SAYEKTOS MUJUDAKEN SETUNGGILING MOMEN, INGKANG HANGGADHAHI MAKNO KHUSUS UTAWI MIRUNGGAN, INGKANG WERDINIPUN BILIH KITA SEDAYA MINANGKA JEJERING UMAT MUSLIM NEMBE KEMAWON NIDAKAKEN JEJIBAHAN SUCI NGLAMPAHI IBADHAH SIYAM WONTEN ING WULAN RAMADHAN LAN IBADAH SANESIPUN  INGKANG DANGUNIPUN SETUNGGIL WULAN NUTUG,  
PRAMILA WONTEN ING WULAN SYAWAL PUNIKA ATEGES KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA SAMPUN RAMPUNG ANGGENIPUN NUHONI DHAWUHIPUN ALLAH SWT INGGIH PUNIKA NETEPI RUKUN ISLAM INGKANG KAPING TIGA .

GEGAYUTAN KALIYAN  BAB PUNIKA, ALLAH SWT UGI SAMPUN PARING JANJI DHUMATENG SEDAYA UMAT, MENAWI KITA SEDAYA ANGGENIPUN NINDAKAKEN SIYAM WONTEN ING WULAN RAMADHAN SAGET TUTUG LAN TAWADUK, INSYA ALLAH KITA SAGET DIPUN IBARATAKEN KADOSDENE BAYI INGKANG NEMBE LAHIR SAKING GUWA GARBANIPUN IBU ATEGES SUCI SARTA ICAL SEDAYA DOSANIPUN.

SAKLAJENGIPUN GEGANDENGAN KITA SEDAYA TASIH SESAMBETAN KALIYAN SESAMA–SAMINIPUN UMAT  , LAN TEMTUNIPUN KITA SEDAYA MBOTEN SAGET SELAK SAKING KHILAF LAN LEPAT, ,,,
SAE PUNIKA KALIYAN KELUARGA, TANGGA TEPALIH, KANCA, SARTA BRAYAT AGUNG SANESIPUN, KANTI PUNIKA SUMANGGA WONTEN ING WEDAL LAN ADICARA INGKANG MIRUNGGAN PUNIKA, KITA SESARENGAN NYUWUN LAN UGI MARINGI PANGAPUNTEN DHUMATENG SESAMA-SAMINING GESANG,  SUPADOS SEDAYA DOSA LAN KHILAF INGKANG SESAMBETAN KALIYAN HABLUM MINANNAS KITA SEDAYA UGI SAGET RESIK SAKING SAKATHAING DOSA.

SAKLAJENGIPUN SUMANGGA KITA SEDAYA KAWIWITAN WONTEN ING WULAN SYAWAL PUNIUKA,  SESARENGAN HAMBUKA PARADIKMA INGKANG ENGGAL LAN  HAMBUKA LEMBARAN INGKANG ENGGAL,
INGKANG TUMUJU DHUMATENG PAKARTI, TUMINDAK SARTA LAMPAHING GESANG INGKANG LANGKUNG POSITIF SUPADOS PIKANTUK KABERKAHAN, KAROHMATAN SARTA KAWILUJENGAN WONTEN ING DONYA DUMUGI ING AKHIRAT MBENJANG,

BAPAK, IBU HADIRIN WAL HADIRAT INGKANG KULA HORMATI;

 MAGEPOKAN KALIYAN ADICARA PUNIKA, KULA MBOTEN BADHE MATUR KATHAH,  SAKAWIT HIKMAH KHOUL  LAN HALAL BIHALAL SAKMAKNGKE BADHE KABABARAKEN DENING INGKANG KAWOGAN INGGIH PUNIKA. PANJENENGANIPUN ALMUKAROM BAPAK K.H. NUR HIDAYATULLAH SAKING MANGGISAN.
KULA NAMUNG NDHEREK ATUR PIWELING KEMAWON BILIH WEDAL SAKPUKA SAMPUN LEMEBET WONTEN ING WULAN AGUSTUS,  LAN SURYA KAPING 17 AGUSTUS WARSA  2014 SAKMANGKE,  

KITA LAN SEDAYA KOMPONEN MASYARAKAT INDONESIA BADHE HAMANGETI DINTEN AMBAL WARSA KAMARDIKAN RI INGKANG KAPING 69. PRAMILA SUMANGGA KITA SESARENGAN MANGAYUBAGYA LAN MAHARGYA WONTENIPUN PENGETAN HUT KAMARDIKAN RI KASEBAT,  KANTI LINANDESAN RAOS SYUKUR DHUMATENG NGARSANING GUSTI INGKANG MAHA KUWAOS,  

SAKAWIT BANGSA LAN NAGARI KITA  SAMPUN UWAL SAKING PENJAJAH, LAN SUMANGGA KITA SESARENGAN NDEDONGA  SARTA NINDAK-AKEN KRIDANING KARYA, MUGI-MIUGI NAGARI KITA ING SAKMANGKE SAGET SANGSAYA MAJENG, MASYARAKATIPUN MAKMUR, SAHENGGA SAGET DIPUN SABATAKEN NAGARI INGKANG ” BALDATUN TOYIBATUN WAROFUNKHOFUR ” GEMAH RIPAH LOH JINAWI, TATA TENTREM KERTA LAN RAHARJA;

 LAN PERLU NGENGETAKEN BILIH SAKMENIKA WONTEN ING NAGARI KITA, MUNCUL MALIH SETUNGGILING FAHAM  ALIRAN ISLAM GARIS KERAS INGGIH PUNIKA ” ISIS ”  ( ISLAMIK STATE IRAK AND SRIA ) , INGGIH MENIKA STUNGGILING ALIRAN ISLAM GARIS KERAS INGKANG MBEBAYANI TUMPRAPING KITA SEDAYA, PRAMILA SUMANGGA KITA KEDAH NGATOS-ATOS LAN WASPADA, AMPUN NGANTOS KELUWARGA KITA, LINGKUNGAN KITA LAN SEDAYA MASYARAKAT ISLAM INGKANG SAMPUN SAE MENIKA LAJENG KAPILUT KALIYAN FAHAM ALIRAN ISIS INGKANG SAYEKTOS NAMUNG MADHE DAMEL RESAH TUMRAPING KITA SEDAYA.

BAPAK, IBU LAN SEDAYA PARA RAWUH INGKANG DHAHAT KINURMATAN;

INGKANG PUNGKASAN, KULA NDHEREK NDEDONGA, MUGI-MUGI KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA KAGOLONG UMAT ISLAM INGKANG BERKUALIAS, UMAT ISLAM INGKANG PURUN BERSYUKUR, LAN PINTER MENSYIARKAN SYARIAT ISLAM WONTEN ING MADYANING BEBRAYAN, SUPADOS KAWUJUD BAKUH PIKUKUHING AGAMI ISLAM,
LAN MUGI – MUGI KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA KALEBET TIYANG ISLAM INGKANG PIKANTUK RIDHO  SARTA KAWILUJENGAN WONTEN ING DONYA NGANTOS DUMUGI ING ALAM AKHIRAT MBENJANG, ALLOHUMA AMIN.

MEKATEN, LAN CEKAP SEMANTEN INGKANG KULA ATURAKEN KIRANG LANGKUNGIPUN NYUWUN PANGAPUNTEN

BILLAHITUAFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.